Deklaracja Dostępności Żłobka Samorządowego Nr 22 w Krakowie. Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej.

Żłobek Samorządowy Nr 22 w Krakowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zlobek22.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

1. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
• cel linku nie jest odpowiednio określony,
• załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
• pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anita Kura.
 • E-mail: biuro@zlobek22.pl
 • Telefon: 12 648 12 32
 • Koordynator dostępności: Małgorzata Raczyńska.
 • Telefon: 12 648 12 32

Procedura wnioskowo-skargowa:

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Teren placówki jest ogrodzony. Do budynku żłobka prowadzą 4 główne wejścia znajdujące się od strony ulicy Miśnieńskiej. Pomieszczenia grup: I i II znajdują się na piętrze co stanowi ograniczenia w postaci schodów, a pomieszczenia grup: III, IV i V znajdują się na parterze. Dojście na parter wymaga pokonania trzech stopni.
 2. Przy grupie IV znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do poszczególnych grup są ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka.
 3. Każde wejście zaopatrzone jest w domofon wizyjny, co nie wymaga konieczności oddelegowywania spośród pracowników osób udzielających informacji przy wejściu.
 4. W budynku na każdym poziomie (parter i I piętro) znajduje się korytarz z klatką schodową. Budynek nie posiada wind.
 5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym.
 7. Parking dla samochodów osobowych znajduje się poza terenem ogrodzonym żłobka. Jednak istnieje możliwość dojazdu dla straży pożarnej czy karetki bramą wjazdową, aż po samo wejście główne do budynku.
 8. W żłobku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.